РАЧУНАРИ

РАЧУНАРИ – ПЛАН И ПРОГРАМ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА                          Школска година: 2016/2017.

 

 

Месец: СЕПТЕМБАР

 

Назив теме Наст.јединица Наставна јединица Средства
Материјал, уређај, играчка

Делови рачунара

1. Материјал, прибор, алат, апарат, уређај, играчка (О) Прибор и материјал, алати, играчке…
2. Апарати, уређаји, играчке (У) Прибор и материјал, алати, играчке
3. Саставни делови рачунара (О) Рачунар, Интернет, презентације
4. Саставни делови рачунара (У) Рачунар, Интернет, презентације

 

 

Редни број теме НАЗИВ ТЕМЕ

 

Број часова по теми Наставна средства
I Материјал, прибор, алат, уређај, играчка Кретање 2 – прибор и

материјал

– рачунар,

– видео пројектор,

– штампач,

– андроид мобилни телефон,

– бела табла,

– одељењски сајт

– Интернет

 

 

 

II Делови рачунара 5
III Готови програми за забаву, рачунање и учење 8
IV Програми за цртање 6
V Употреба тастатуре – писање текста 5 – рачунар,

– видео пројектор,

– штампач,

V Фотографисање андроид моб. телефоном 4 – андроид мобилни телефон,

рачунар,

V Програми за обраду текста – унос текста 4 – рачунар,

– видео пројектор,

– штампач,

 

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА                          Школска година: 2015/2016.

 

Методички подаци о часу бр. 35

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА

Наставна тема МИНИ ПРОЈЕКАТ – презенатције
Наставна јединица МИНИ ПРОЈЕКАТ – „Ученички гласник“ одељења III1 (презентација урађеног)
Претходна наставна јединица Штампање
Наредна наставна јединица МИНИ ПРОЈЕКАТ – „Ученички гласник“ одељења III1 (презентација урађеног)
Тип часа Систематизација
Циљеви и задаци часа

васпитни

образовни

функционални

Развијање љубави, интересовања, за информатичку писменост.

Развој колективизма и социјалних односа.

Развој опште културе и понашања, пажње и брзине реаговања.

Увођење ученика у разумевање и доживљавање лепог и корисног.

Развој маште и стваралачких способности ученика.

Продубљивање и доживљавање интерактивности и осећаја .

Усвајање пеинформатичких појмова и осећаја за проналажење жељених информација.

Усвајање правилнoг реаговања у циљу систематичности понуђених информација.

Оспособљавање ученика да контролисано импровизују у циљу лакшег усвајања информација из различитих наставних предмета.

Понављање и упознавање конкретног и најлакшег пута ка жељеној информацији (вежба памћења и брзог сналажења).

Оспособљавање ученика да опажају.

Развијање смисла за прегледност.

Развијање спретности при коришћењу рачунара и информатичких алата.

Оспособљавање за активно презентовање и праћење. Укључивање у разговор и презентовање неког садржаја са ученичког сајта

Наставне методе дијалошка, демонстративна, метода стваралачког рад
Наставна средства и потребан материјал Рачунар, видео пројектор, бела табла, софтвер, word press platforma, ученички сајт,

 

Активности ученика Описују, закључују, презентују, разумеју, разговарају и објашњавају ставке са сајта и улогу и сврху постављања и администрације сајта у школи. Усвајају и схватају појам сајта и разлике између блога и сајта..
Активности наставника Подстиче  ученика на активно слушање, учествовање у раду, припремање позитивне атмосфере, презентовање, учествовање у игри и посматрању.
Резултати часа – исходи Ученици треба да стекну навику да користе, умеју да објасне родитељима сврху поставке сајта, да науче посетиоце сајта о занчајним обавештењима, посебностима и оригиналним деловима (свакодневно ажурирање података, постављање садржаја наставних једниница месец дана унапред, обавештења о постигнућима, наградама и васпитно-дисциплинским мерама),  да разликују корисно од штетног, да умеју препознати насилно и неприхватљиво понашање на Интернету.
Корелација Ликовна култура, Свет око нас, Српски језик, Природа и друштво, Грађанско васпитање, Математика

 

Коришћена литература и сајтови: www.skolskisajt.in.rs

www.osnovnaskola.rs

www.dejanoviskolarci.wordpress.com

 

Ток часа:
Уводни део часа – 5 минута  

 • Учитељ говори о значају коришћења елктронских помагала и рачунара и перманентног праћења и провере урађеног. Најављује ученика који ће изговорити песму посвећену Онлајн недељи коју су ученици нашег одељења обележили и промовисали снимањем филма и упознавањем родитеља са активностима сајбер окружења.
Главни део часа – 30 минута

 

 • Један од ученика упознаје госте са историјатом настанка нашег сајта.
 • Понавља значај и важност пермантног коришћења ове врсте медија.
 • Упознавање мапе и главних менија  „Ученичког гласника“ нашег одељења. Превасходна намена је разглашавање и упознавање са свим активностима, постигнутим резултатима, наградама, признањима и оним што би требало исправити и допунити у нашем раду.
 • Упознавање ставки по менијима ће бити спроведено по договорном редоследу.
Завршни део часа – 10 минута
 • Преко Google претраживача наћи фотографије и организовати квиз – погађање места и времена објављених фотографија на сајту.
(Само)евалуација и корекција часа
Прилози

 

 

 

 

 

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА
ТРЕЋИ РАЗРЕД
(1 час недељно, 36 часова годишње)
Циљеви и задаци
– Развијање моторичких способности уз коришћење материјала, прибора, алата,
уређаја и рачунара;
– развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања;
– развијање конструкторских вештина;
– упознавање и употреба образовних програма;
– упознавање једноставног програма за цртање и одговарајуће „алате“;
– развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата и рачунара у
игри и свакодневном животу;
– развијање способности решавања једноставних задатака уз помоћ рачунара.
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
Правимо, конструишемо
– употреба појединих врста материјала
– избор и употреба лако обрадивих материјала
– склапање модела од датих елемената
– припрема играчака за употребу (постављање батерије, покретање, мале поправке и
сл.)
– примена играчака (симулације саобраћајних и других животних ситуација)
Играмо игрице
– рад са дискетом, рад са CD-ом
– покретање и затварање програма, прозора
– учитавање и покретање програма
– затварање програма.
Компјутерски буквар
– програми за забаву, рачунање и учење
– компјутерски буквар
– образовни програми (примена рачунара у појединим наставним предметима).
Играмо се и цртамо
– једноставан програм за цртање
– покретање програма
– алати за цртање: оловка, линија, гумица, цртање правоугаоника,
– цртање елипсе, кантица, спреј, пипета, крива линија, полигон
– примена рачунара у ликовном васпитању
– цртање по задатку или слободном избору
– чување цртежа, штампање.
Пиши – бриши
– програм за писање
– покретање програма
– избор слова (фонта), писање малих и великих слова
– унос текста
– уређивање, чување, снимање текста
– штампање.
Рачунамо – рад са калкулатором
– основне рачунске операције
– покретање програма
– примена рачунара у математици
– рад са штампачем.
Креирамо, стварамо
– руковање дигиталним фотоапаратом
– електронска пошта, покретање програма, креирање поште, слање и примање
– креирање писма, постера, транспарента, позивнице, честитке, календара, албума…
користећи једноставан програм и лако обрадив материјал (папир, картон, текстил и сл.).

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА                          Школска година: 2015/2016.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
(1 час недељно, 36 часова годишње)
Циљеви и задаци
– Развијање моторичких способности уз коришћење материјала, прибора, алата,
уређаја и рачунара;
– развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања;
– развијање конструкторских вештина;
– упознавање и употреба образовних програма;
– упознавање једноставног програма за цртање и одговарајуће „алате“;
– развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата и рачунара у
игри и свакодневном животу;
– развијање способности решавања једноставних задатака уз помоћ рачунара.
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
Правимо, конструишемо
– употреба појединих врста материјала
– избор и употреба лако обрадивих материјала
– склапање модела од датих елемената
– припрема играчака за употребу (постављање батерије, покретање, мале поправке и
сл.)
– примена играчака (симулације саобраћајних и других животних ситуација)
Играмо игрице
– рад са CD-ом и USB-ом
– покретање и затварање програма, прозора
– учитавање и покретање програма
– затварање програма.
Компјутерски буквар
– програми за забаву, рачунање и учење
– компјутерски буквар
– образовни програми (примена рачунара у појединим наставним предметима).
Играмо се и цртамо
– једноставан програм за цртање
– покретање програма
– алати за цртање: оловка, линија, гумица, цртање правоугаоника,
– цртање елипсе, кантица, спреј, пипета, крива линија, полигон
– примена рачунара у ликовном васпитању
– цртање по задатку или слободном избору
– чување цртежа, штампање.
Пиши – бриши
– програм за писање
– покретање програма
– избор слова (фонта), писање малих и великих слова
– унос текста
– уређивање, чување, снимање текста
– штампање.
Рачунамо – рад са калкулатором
– основне рачунске операције
– покретање програма
– примена рачунара у математици
– рад са штампачем.
Креирамо, стварамо
– руковање дигиталним фотоапаратом
– електронска пошта, покретање програма, креирање поште, слање и примање
– креирање писма, постера, транспарента, позивнице, честитке, календара, албума…
користећи једноставан програм и лако обрадив материјал (папир, картон, текстил и сл.).

 

 

Оперативни задаци: Од играчке до рачунара

 • развијање моторичких способности уз коришћење материјала, прибора, алата, апарата, уређаја и рачунара;
 • развијање конструкторских вештина;
 • упознавање са рачунаром и његовим делововима;
 • стицање знања и развијање вештина за рад на рачунару;
 • развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата, апарата, уређаја и рачунара.

 

   1. Материјал, прибор, алат, апарат, уређај, играчка
   2. Апарати, уређаји, играчке, склапање модела од датих елемената
   3. Припрема играчака за употребу и примена (постављање батерије, покретање, мале поправке)
   4. Рад са CD-ом и USB-ом
   5. Покретање и затварање програма, прозора
   6. Учитавање и покретање програма
   7. Затварање програма.
   8. Програми за забаву, рачунање и учење
9. Компјутерски буквар
 10. Образовни програми (примена рачунара у појединим наставним предметима).
 11. Једноставан програм за цртање
 12. Покретање програма заљ цртање
 13. Алати за цртање: оловка, линија, гумица, цртање правоугаоника,
 14. Цртање елипсе, кантица, спреј, пипета, крива линија, полигон
 15. Примена рачунара у ликовном васпитању
 16. Цртање по задатку или слободном избору
 17. Чување цртежа, штампање.
 18. Цртање – облици
 19. Цртање – рад са деловима цртежа
 20. Цртање – копирање
 21. Цртање – сечење и лепљење
 22. Цртање – текст
 23. Чување цртежа
 24. Штампање цртежа
 25. Програм за писање – покретање програма
 26. Иизбор слова (фонта), писање малих и великих слова
 27. Унос текста
 28. Уређивање, чување, снимање текста
 29. Штампање.
 30. Основне рачунске операције – покретање програма
 31. Примена рачунара у математици
 32. Рад са штампачем.
 33. Руковање дигиталним фотоапаратом
 34. Електронска пошта, покретање програма, креирање поште, слање и примање
 35. Мини пројекти „УЧЕНИЧКИ ГЛАСНИК“
 36. Мини пројекти „УЧЕНИЧКИ ГЛАСНИК“

 

Литература:

„УЧЕНИЧКИ ГЛАСНИК“

http://dejanoviskolarci.skolskisajt.rs

http://dejanoviskolarci.wordpress.com

 

 

 

Od igracke do racunara – globalni II

Školski program (računari, gradjansko)

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА36 ЧАСОВА

Оперативни задаци: Од играчке до рачунара

 • развијање моторичких способности уз коришћење материјала, прибора, алата, апарата, уређаја и рачунара;
 • развијање конструкторских вештина;
 • упознавање са рачунаром и његовим делововима;
 • стицање знања и развијање вештина за рад на рачунару;
 • развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата, апарата, уређаја и рачунара.

POSTUPAKASOCIJACIJE

Садржаји програма Број часова Активности у образовно – васпитном  раду Основни облици извођења програма Циљеви и задаци садржаја програма
Материјал, прибор, алат, уређај, играчка 2
 • посматрање
 • описивање
 • слушање
 • дијалошка
 • метод усменог излагања
 • Развијање моторичких способности уз коришћење материјала, алата, уређаја и рачунара
Саставни делови рачунара 5
 • посматрање
 • описивање
 • експериментисање

 

 • демонстративна
 • кооперативна
 • Припрема деце за лако сналажење у свету технике, технологије и рачунарства како у свакодневном животу тако и у даљим процесима учења
 • Упознавање са рачунаром и његовим деловима
Готови програми(за забаву, рачунање и учење) 8
 • играње
 • закључивање
 • уочавање
 • метод решавања проблемске ситуације
 • демонстративна
 • Развијање моторичких способности
 • Развијање конструкторских вештина
Програми за цртање 6
 • стварање
 • истраживање
 • креирање
 • демонстративна
 • интерактивна
 • истраживачка
 • Коришћење програма за цртање Paint
 • Упознавање са слободоручним цртањем
Употреба тастатуре- писање текста – 5
 • посматрање
 • слушање
 • уочавање
 • примењивање
 • експериментална
 • демонстративна
 • вежбање
 • Развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања
Руковање дигиталним фотоапаратом 4
 • вежбање
 • уочавање
 • закључивање
 • експериментална
 • истраживачка
 • Стицање знања о могућностима примене стечених вештина у учењу, игри и свакодневном животу
Програми за обраду текста – унос текста 4
 • примењивање
 • експериментисање
 • процењивање
 • метод решавања проблемске ситуације
 • Развијање моторичких способности
 • Развијање способности за вешто и брзо писање текста, исправљање грешака и штампање
Мини пројекти 2
 • креирање
 • експериментисање
 • експериментална
 • Примена стечених знања
 • Креативност и самосталност у раду

 

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА
   1. Материјал, прибор, алат, апарат, уређај, играчка
   2. Апарати, уређаји, играчке
   3. Саставни делови рачунара
   4. Миш
   5. Руковање мишем
   6. Руковање мишем
   7. Правилно укључивање рачунара, покретање програма и искључивање рачунара
   8. Готови програми за забаву
Готови програми за забаву
 10. Примена рачунара у математици
 11. Готови програми за учење
 12. Готови програми за учење
 13. Готови програми за учење
 14. Елементи графичког радног окружења
 15. Руковање прозорима и иконама
 16. Програми за цртање
 17. Цртање – слободоручно
 18. Цртање – облици
 19. Цртање – рад са деловима цртежа
 20. Цртање – копирање
 21. Цртање – сечење и лепљење
 22. Цртање – текст
 23. Чување цртежа
 24. Штампање цртежа
 25. Скенирање на папир
 26. Скенирање у рачунар
 27. Руковање дигиталним фотоапаратом
 28. Прављење снимака
 29. Фото албум
 30. Обрада и коришћење слика
 31. Програм за обраду текста – унос текста
 32. Програм за обраду текста – унос текста
 33. Програм за обраду текста – унос текста
 34. Програм за обраду текста – унос текста
 35. Мини пројекти
 36. Мини пројекти

 

 

РАЗРЕД: ПРВИ                                                                                           2013/2014.

Додатак – Подешвање оперативног система Windows XP

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА

 

Циљ и задаци

– Развијање моторичких способности уз коришћење материјала, прибора, алата, апарата, уређаја и рачунара;

– развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања;

– упознавање и руковање играчкама и кућним апаратима и уређајима;

– упознавање са рачунаром и његовим деловима;

– развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата, апарата, уређаја и рачунара.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

– Употреба појединих врста материјала.

– Избор и употреба једноставног прибора и алата.

– Класификација материјала и предмета према одређеним параметрима.

– Прављење целине од делова (на пример, слагалице).

– Склапање модела од датих елемената (коцкице, дати делови неке целине…).

– Упознавање улога појединих управљачких делова (прекидачи, клизачи и тастери) кућних апарата и уређаја.

– Руковање појединим кућним апаратима и уређајима.

– Правилно постављање батерије у играчке, батеријске лампе, даљинске управљаче…

– Саставни делови рачунара (кућиште, монитор, звучници, штампач, тастатура, миш) и њихова намена.

– Радње мишем.

– Правилно укључивање рачунара, покретање програма и искључивање рачунара.

– Елементи графичког радног окружења (прозор, икона, дугме…).

– Руковање прозорима и иконама.

– Покретање програма са ЦД-а. Готови програми (за забаву и учење).

– Програм за цртање.

– Тастатура.

– Штампање.

PLAN IPR OD IGR SEPT OKTO nov 1

Оставите одговор