ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА

КАЛЕНДАР

ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА

ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

 

На основу Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе (у даљем тексту Стручно упутство), Министарство просвете, науке и технолошког развоја доноси Годишњи календар такмичења и смотри основних школа за школску 2014/2015. годину.

Организатори појединих такмичења и смотри дужни су да, сходно наведеном упутству, ускладе сва своја посебна документа која се односе на организацију и спровођење такмичења и смотри. Приликом усклађивања докумената, неопходно је прецизирати следеће појединости:

  • на так­ми­че­њу/смотри мо­гу уче­ство­ва­ти сви ре­дов­ни уче­ни­ци основних шко­ла;
  • из­бор уче­ни­ка за оп­штин­ско так­ми­че­ње вр­ши се ис­кљу­чи­во на осно­ву по­стиг­ну­тих ре­зул­та­та уче­ни­ка на школ­ском так­ми­че­њу/смотри;
  • за сва­ки на­ред­ни ни­во так­ми­че­ња/смотре од­ре­ђу­ју се уче­ни­ци на осно­ву по­стиг­ну­тих ре­зул­та­та и ранг-ли­сте са прет­ход­ног ни­воа так­ми­че­ња/смотре, а у скла­ду с про­по­зи­ци­ја­ма;
  • ран­ги­ра­ње уче­ни­ка за од­ре­ђе­ни ни­во так­ми­че­ња/смотре вр­ши се ис­кљу­чи­во на осно­ву по­стиг­ну­тог бро­ја бо­до­ва, у скла­ду са Струч­ним упут­ством и пра­вил­ни­ком од­ре­ђе­не вр­сте так­ми­че­ња/смотре;
  • уко­ли­ко ви­ше уче­ни­ка по­стиг­не исти број бо­до­ва, сви уче­ни­ци за­у­зи­ма­ју исто ме­сто и сви има­ју исти ранг.

Ор­га­ни­за­то­ри так­ми­че­ња и смо­три ду­жни су да бла­го­вре­ме­но пре­ци­зи­ра­ју и дру­ге еле­мен­те бит­не за спро­во­ђе­ње так­ми­че­ња/смотре, а ко­ји про­ис­ти­чу из Струч­ног упут­ства – из­бор до­ма­ћина так­ми­че­ња/смотре, пре­ци­зи­ра­ње ње­го­вих оба­ве­за, си­стем на­гра­ђи­ва­ња уче­ни­ка и на­став­ни­ка, мен­тор­ски рад (уко­ли­ко је нео­п­хо­дан или пред­ви­ђен), пот­пи­си­ва­ње ди­пло­ма, ре­гу­ли­са­ње фи­нан­сиј­ских пи­та­ња, струч­на по­моћ уче­сни­ци­ма так­ми­че­ња и смо­три и др.

 

II.  МЕЂУНАРОДНИ НИВО

 

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА НИВОИ ТАКМИЧЕЊА КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
СТРАНИ ЈЕЗИК Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

Славистичко друштво Србије

 

Гимназија Јован Јовановић Змај

 

Нафтна индустрија Србије

 

 

 

НИС-ова олимпијада из руског језика за ученике седмих и осмих разреда основне школе из Србије, Републике Српске и Црне Горе.

 

 

 

 

 

 

међународни

крај априла-почетак маја 2015.

(први квалификациони круг)

 

 

30.5.2015.

(други квалификациони круг)

МАТЕМАТИКА Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

Друштво математичара Србије

Јуниорска балканска математичка олимпијада  

 

међународни

друга половина јуна 2015.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

Друштво математичара Србије

Јуниорска балканска информатичка олимпијада међународни крај јуна 2015.
ФИЗИКА Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

Друштво физичара Србије

 

Физички факултет Београд

Међународна јуниорска научна олимпијада међународни 1.-11.12.2014. Аргентина
МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

Удружење музичких и балетских педагога Србије

Такмичење младих музичара „Петар Коњовић”  

међународни

 

5-12.5.2015.

Међународно такмичење ударачких инструмената   

међународни

 

 

мај 2015.

17. Сусрети флаутиста „Тахир Куленовић” међународни март 2015.
2. Међународно такмичење хорова Александар Нисис Морфидис    

међународни

 

 

19.4.2015.

1. Међународни фестивал словенске музике  

 

 

међународни

16.4.2015. – Београд (МШ „Петар Коњовић”; МШ „Војислав Вучковић”; МШ „Корнелије Станковић”; Студентски културни центар; Коларчева задужбина)
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

Музичка школа „Даворин Јенко”, Београд

 

 

 

Међународно такмичење „Даворин Јенко”

 

међународни 13-18. 2.2015.

(клавир и клавирска дуа)

27.2-9.3.2015.

(дувачи и камерна музика) – Музичка школа „Даворин Јенко”, Београд

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

Ауто мото савез Србије

Шта знаш о саобраћају? – Европско такмичење у познавању саобраћаја међународни  

 

септембар 2014.

 

 

 

 

 I. ОД ШКОЛСКОГ ДО РЕПУБЛИЧКОГ НИВОА 
ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА НИВОИ ТАКМИЧЕЊА КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
СРПСКИ ЈЕЗИК Министарство просвете, науке и технолошког развојаДруштво за српски језик и књижевност  Такмичење из српског језика и језичке културе  школски до краја фебруара 2015.
општински 7.3.2015.
окружни 18.4.2015.
републички 23.5.2015. – Тршић
 Књижевна олимпијада   школски до краја јануара 2015.
општински 21.2.2015.
окружни 21.3.2015.
републички 10.5.2015. – Тршић
СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ Министарство просвете, науке и технолошког развојаФилозофски факултет Нови Сад-Катедра за српски као нематерњи језик Такмичење у знању српског језика као нематерњег за ученике 7. и 8. разреда школски до краја марта 2015.
окружни 17.4.2015.
републички 23.5.2015.

БУГАРСКИ ЈЕЗИК 
Министарство просвете, науке и технолошког развојаМатица Бугара Такмичење у знању бугарског језика и језичке културе школски до краја марта 2015.
окружни 2.4.2015.
републички 21.5.2015.
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Филозофски факултет Нови Сад – Одсек за хунгарологију

Такмичење из мађарског језика и језичке културе школски до краја фебруара 2015.
општински  27.3.2015.
окружни 2.4.2015.
републички 21.5.2015.
РУМУНСКИ ЈЕЗИК Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за румунистику

Такмичење из румунског језика и језичке културе школски до краја марта 2015.
окружни 2.4.2015.
републички 21.5.2015.
РУСИНСКИ ЈЕЗИК Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Друштво за русински језик, књижевност и културу

Такмичење из русинског језика и језичке културе школски до краја марта 2015.
окружни 2.4.2015.
републички 21.5.2015.
СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Национални савет словачке националне мањине

 

Словакистичко војвођанско друштво

   

 

 

Такмичење у знању словачког језика и језичке културе

 

школски до краја марта 2015.
окружни 2.4.2015.
републички 21.5.2015.
ХРВАТСКИ ЈЕЗИК Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Национални савет хрватске националне мањине

Такмичење у знању хрватског језика и језичке културе школски до краја марта 2015.
окружни 2.4.2015.
републички 21.5.2015.
СТРАНИ ЈЕЗИК Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Друштво за стране језике и књижевности

Такмичење у знању страних језика:а) енглески б)  руски

в) немачки

г) француски

д) италијански

ђ) шпански

општински 28.2.2015.
градски 29.3.2015.
републички  3.5.2015.
ИСТОРИЈА  Министарство просвете, науке и технолошког развојаДруштво историчара Србије „Стојан Новаковић”, Београд    

Такмичење у познавању опште и националне историје

 

општински 8.3.2015.
окружни 18.4.2015.
републички 17.5.2015. 
   

ГЕОГРАФИЈА

 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развојаСрпско географско друштво Такмичење у познавању опште и националне географије општински 22.3.2015.
окружни 19.4.2015.
републички 24.5.2015.
МАТЕМАТИКА Министарство просвете, науке и технолошког развојаДруштво математичара Србије Такмичење ученика основних школа из математике школски 31.1.2015.
општински 28.2.2015.
окружни 28.3.2015.
републички 26.4.2015.
Српска математичка олимпијада републички 23.5.2015.
Министарство просвете, науке и технолошког развојаМатематичко друштво „Архимедес” „Математички турнир”-Математичка олимпијада основних школа Републике Србије републички 17.5.2015. – Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Београд
 „Мислиша” основни 12.3.2015. у школама
републички 19.4.2015. – Београд
Дописна математичка олимпијада квалификациони до 25.9.2014.
основни ниво до 31.10.2014.
републички 16.11.2014. – Београд
Математичка интернет олимпијада  квалификациони до 25.9.2014.
основни до 31.10.2014.
републички 16.11.2014. – Београд
ФИЗИКА Министарство просвете, науке и технолошког развојаДруштво физичара Србије

 

Физички факултет Београд

Такмичење ученика основних школа из физике школски до 5.2.2015.
општински 7.2.2015.
окружни 7.3.2015.
републички 18.-19.4.2015.
Српска физичка олимпијада републички 6.-7.6.2015.
ХЕМИЈА Министарство просвете, науке и технолошког развојаСрпско хемијско друштво  Такмичење из хемије  школски 14.2.2015.
општински 21.2.2015.
окружни 21.3.2015.
републички 22.-24.5.2015. – Основна школа „Доситеј Обрадовић”, Пожаревац
Српска хемијска олимпијада републички 29-31.5.2015. Београд и Нови Сад
БИОЛОГИЈА Министарство просвете, науке и технолошког развојаСрпско биолошко друштво Такмичење из биологије школски од 19. до 22.2.2015.
општински 14.3.2015.
окружни 26.4.2015.
републички 17.5.2015.– Департман за биологију и екологију ПМФ, Нови Сад
МУЗИЧКА КУЛТУРА  Министарство просвете, науке и технолошког развојаУдружење музичких и балетских педагога Србије 25. Републичко такмичење хорова и 16. Републичко такмичење оркестара основних школа и основних музичких школа  окружни до краја априла 2015.
републички мај 2015.
21. републичко такмичење из солфеђа и теорије музике републички децембар 2014.
19. републичко такмичење камерне музике, гудача и гитаре Србије републички април 2015.
Министарство просвете, науке и технолошког развојаЗаједница музичких и балетских школа Србије Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа Србије републички 18.3.-1.4.2015.(клавир, соло певање, сви дувачки инструменти, камерна музика и оркестар)
ЛИКОВНА КУЛТУРА Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Пријатељи деце Србије, Београд

   

Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер”

 

школски фебруар 2015.
општински март 2015.
окружни април 2015.
републички мај 2015.
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ Министарство просвете, науке и технолошког развојаАуто мото савез Србије

 

Друштво наставника техничког образовања Србије

„Шта знаш о саобраћају”   школски до 31.3.2015.
општински 26.4.2015.
окружни 10.5.2015.
републички 22. и 23.5.2015.-Ледена дворана „Пионир”, Београд
Министарство просвете, науке и технолошког развојаДруштво педагога техничке културе Србије, Шабац   Такмичење из техничког и информатичког образовања

 

школски 1.3.2015.
општински 15.3.2015.
окружни 29.3.2015.
републички 18.4.2015.
   

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Министарство просвете, науке и технолошког развојаДруштво математичара Србије, Београд Такмичење ученика основних школа из рачунарства општински 22.2.2015.
окружни 22.3.2015.
републички 19.4.2015.
Српска информатичка  олимпијада републички 16.5.2015.
Министарство просвете, науке и технолошког развојаЕлектротехничка школа, Ниш ТеслаИнфоКуп  школски до 6.3.2015.
регионални 28.3.2015.
републички 10.5.2015. -Домаћин је ЕТШ „Никола Тесла”, Ниш
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  Министарство просвете, науке и технолошког развојаСавез за школски спорт и олимпијско васпитање Србије стони тенис школски прва недеља октобра 2014.
општински друга недеља октобра 2014.
окружни трећа недеља октобра 2014.
републички 18.11.2014. – Трстеник
пливање окружни прва недеља новембра 2014.
републички 25.11.2014. – БеоградСЦ „Милан Гале Мушкатировић”
карате републички 7.12.2014. – Бачка Паланка
рукомет школски прва недеља априла 2015.
општински друга недеља априла 2015.
окружни трећа недеља априла 2015.
међуокружни пета недеља априла 2015.
републички 18.-19.5.2015. – Ниш (ученици)20.-21.5.2015. Ниш (ученице)
одбојка школски четврта недеља новембра 2014.
општински трећа недеља децембра 2014.
окружни трећа недеља фебруара 2015.
међуокружни четврта недеља фебруара 2015.
републички 17.-18.3.2015. – Панчево (ученици)19.-20.3.2015. – Панчево (ученице)
стрељаштво школски четврта недеља марта 2015.
општински прва недеља априла 2015.
окружни друга недеља априла 2015.
републички 21.4.2015. – Смедерево
спортска гимнастика школски друга недеља марта 2015.
општински трећа недеља марта 2015.
окружни четврта недеља марта 2015.
међуокружни прва недеља априла 2015.
републички 28.4.2015. – Крушевац (ученице)29.4.2015. – Крушевац (ученици)
кошарка школски трећа недеља октобра 2014.
општински прва недеља новембра 2014.
окружни трећа недеља новембра 2014.
међуокружни четврта недеља новембра 2014.
републички 9.-10.12.2014. – Вршац (ученици)11.-12.12.2014. – Вршац (ученице)
мали фудбал школски прва недеља октобра 2014.
општински прва недеља новембра 2014.
окружни трећа недеља новембра 2014.
међуокружни четврта недеља новембра 2014.
републички 8.-9.5.2015.– Зрењанин (ученици)9.-10.5.2015. Зрењанин (ученице)
атлетика школски трећа недеља априла 2015.
општински прва недеља маја 2015.
окружни друга недеља маја 2015.
међуокружни трећа недеља маја 2015.
републички 28.5.2015. – Нови Сад
мале олимпијске игре(за ученике и ученице од првог до трећег разреда основне школе) школски април 2015.
општински друга недеља маја 2015.
окружни трећа недеља маја 2015.
међуокружни четврта недеља маја 2015.
републички 2.6.2015. – Београд
тенис републички 3.-5.6.2015. – Ниш
џудо    републички 6.5.2015. – Панчево
ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ   Министарство просвете, науке и технолошког развојаШколски центар за васпитање и образовање слушно оштећених лица, Суботица Републичко такмичење ученика седмог разреда основне школе у знању и вештинама републички  

 

почетак јуна 2015. – Основна школа „Миодраг В. Матић”, Ужице

Министарство просвете, науке и технолошког развојаНационални спортски савез слепих и слабовидих  29. Републичко првенство у пливању републички мај 2015.
42. Републичко првенство у голбалу републички мај 2015.
Појединачно омладинско шаховско првенство републички мај 2015.
Министарство просвете, науке и технолошког развојаУдружење за спорт хендикепираних ученика Србије СПОРТХУС Такмичење ученика са посебним потребама – лако ментално ометени у развоју који похађају специјалне школе  oкружни друга недеља октобра 2014. – атлетика
прва недеља новембра 2014. – мали фудбал
друга недеља децембра 2014. – шах
четврта недеља фебруара 2015. – стони тенис
четврта недеља марта 2015. – кошарка
републички 13-15.5.2015.
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ Министарство просвете, науке и технолошког развојаШаховски савез Србије, Београд  Такмичење у шаху за основце  школски 31.1.2015. (појединачно)1.2.2015. (екипно)
општински 21.2.2015. (појединачно)22.2.2015. (екипно)
окружни 21.3.2015. (појединачно)22.3.2015. (екипно)
републички 18.4.2015. (појединачно)19.4.2015. (екипно)
  УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ СРБИЈЕ

 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развојаСавез ученичких задруга Србије   39. републичко такмичење младих задругара орача ученика основних школа Србије

 

републички почетак октобра 2014.
 II.  МЕЂУНАРОДНИ НИВО 
ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА НИВОИ ТАКМИЧЕЊА КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
СТРАНИ ЈЕЗИК Министарство просвете, науке и технолошког развојаСлавистичко друштво Србије

 

Гимназија Јован Јовановић Змај

 

Нафтна индустрија Србије

 

НИС-ова олимпијада из руског језика за ученике седмих и осмих разреда основне школе из Србије, Републике Српске и Црне Горе.

 

 

 

 

међународни

крај априла-почетак маја 2015.(први квалификациони круг) 

 

30.5.2015.

(други квалификациони круг)

МАТЕМАТИКА Министарство просвете, науке и технолошког развојаДруштво математичара Србије Јуниорска балканска математичка олимпијада међународни друга половина јуна 2015.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Министарство просвете, науке и технолошког развојаДруштво математичара Србије Јуниорска балканска информатичка олимпијада међународни крај јуна 2015.
ФИЗИКА Министарство просвете, науке и технолошког развојаДруштво физичара Србије

 

Физички факултет Београд

Међународна јуниорска научна олимпијада међународни 1.-11.12.2014. Аргентина
МУЗИЧКА КУЛТУРА  Министарство просвете, науке и технолошког развојаУдружење музичких и балетских педагога Србије Такмичење младих музичара „Петар Коњовић” међународни 5-12.5.2015.
Међународно такмичење ударачких инструмената  међународни  мај 2015.
17. Сусрети флаутиста „Тахир Куленовић” међународни март 2015.
2. Међународно такмичење хорова Александар Нисис Морфидис   међународни  19.4.2015.
1. Међународни фестивал словенске музике  

међународни

16.4.2015. – Београд (МШ „Петар Коњовић”; МШ „Војислав Вучковић”; МШ „Корнелије Станковић”; Студентски културни центар; Коларчева задужбина)
Министарство просвете, науке и технолошког развојаМузичка школа „Даворин Јенко”, Београд    

Међународно такмичење „Даворин Јенко”

 

међународни 13-18. 2.2015.(клавир и клавирска дуа)27.2-9.3.2015.

(дувачи и камерна музика) – Музичка школа „Даворин Јенко”, Београд

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ Министарство просвете, науке и технолошког развојаАуто мото савез Србије Шта знаш о саобраћају? – Европско такмичење у познавању саобраћаја међународни септембар 2014.

 

 

 

 

 II.  МЕЂУНАРОДНИ НИВО

 

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА НИВОИ ТАКМИЧЕЊА КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
СТРАНИ ЈЕЗИК Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Славистичко друштво Србије

 

Гимназија Јован Јовановић Змај

 

Нафтна индустрија Србије

 

 

НИС-ова олимпијада из руског језика за ученике седмих и осмих разреда основне школе из Србије, Републике Српске и Црне Горе.

 

 

 

 

 

међународни

крај априла-почетак маја 2015.(први квалификациони круг)

 

 

30.5.2015.

(други квалификациони круг)

МАТЕМАТИКА Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Друштво математичара Србије

Јуниорска балканска математичка олимпијада  

међународни

друга половина јуна 2015.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Друштво математичара Србије

Јуниорска балканска информатичка олимпијада међународни крај јуна 2015.
ФИЗИКА Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Друштво физичара Србије

 

Физички факултет Београд

Међународна јуниорска научна олимпијада међународни 1.-11.12.2014. Аргентина
МУЗИЧКА КУЛТУРА  Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Удружење музичких и балетских педагога Србије

Такмичење младих музичара „Петар Коњовић” међународни 5-12.5.2015.
Међународно такмичење ударачких инструмената  међународни

 

мај 2015.
17. Сусрети флаутиста „Тахир Куленовић” међународни март 2015.
2. Међународно такмичење хорова Александар Нисис Морфидис   међународни

 

19.4.2015.
1. Међународни фестивал словенске музике  

 

међународни

16.4.2015. – Београд (МШ „Петар Коњовић”; МШ „Војислав Вучковић”; МШ „Корнелије Станковић”; Студентски културни центар; Коларчева задужбина)
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Музичка школа „Даворин Јенко”, Београд

  

 

Међународно такмичење „Даворин Јенко”

 

међународни 13-18. 2.2015.(клавир и клавирска дуа)

27.2-9.3.2015.

(дувачи и камерна музика) – Музичка школа „Даворин Јенко”, Београд

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Ауто мото савез Србије

Шта знаш о саобраћају? – Европско такмичење у познавању саобраћаја међународни  

септембар 2014.

 

 

 

 

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН