БОСОНГИ И НЕБО

 

 

 

ПРИПРЕМА ЗА ЧАС

1. Школа „Надежда Петровић“ Место: Београд Нови Београд
2. Наставник

(име и презиме)

Дејан Ковачевић
3. Предмет: Српски језик Разред IV 3
4. Наставна тема – модул: КЊИЖЕВНОСТ – КО ИМА ДРУГА ИМА СВЕ
5. Наставна јединица: БОСОНОГИ И НЕБО                                                                                                                      Тип часа: обрада
6. Циљ наставне јединице: Развијање стваралачког мишљења; развијање способности анализирања и закључивања, развијање смисла за неговање хуманих односа; развијање способности препознавања естетских вредности; етичка особеност ликова.

Откривање моралних и идејних порука у причи; развијање свести о духовном богатству и његовој вредности; главни лик, споредни лик, тема текста, главна идеја.

 

Образовни циљеви: Утврђивање појмова: (увод, заплет, расплет); приповедач, приповедање.  Уочавање и тумачење тока радње, главних ликова и основних порука у књижевном делу. Запажање чинилаца који у разним ситуацијама делују на поступке главних јунака (околности, унутрашњи подстицаји − осећања, намере, жеље). Уочавање и именовање садржинских целина у прозним текстовима − стварање плана.

Васпитни циљеви: Јачање сарадничких односа и кооперативности међу ученицима. Развијање љубави према књижевности као уметности. Развијање естетског осећања, креативног мишљења. Оспособљавање ученика за уочавање и процену туђих поступака. Повезивање са стварним животним искуством.

Функционални циљеви: Оспособљавање у самосталном изражавању. Развијање логичког памћења и усмерености пажње. Богаћење језичког израза и фонда речи. Усвајање функционалних појмова: машта; испољавање ситуација; одушевљење, дивљење; привлачност.

 

 

7. Очекивани исходи: Одређује основну тему текста;

Разуме дословно значење текста;

Процењује садржај текста на основу задатог критеријума:  да ли му се допада, да ли му је занимљив; да ли постоји сличност између ликова и ситуација из текста и особа и ситуација које су му познате; издваја речи које су му непознате;

Одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у књижевноуметничком тексту;

Одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту;

Чита текст природно, поштујући интонацију реченице; уме да одреди на ком месту у тексту је пауза, место логичког акцента; који део текста треба прочитати брже, а који спорије;

Раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту;

 

Објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. објашњава зашто је лик поступио на одређен начин или вреднује крај приче у односу на своја предвиђања током читања текста или износи свој став о догађајима из текста);

Уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту;

Тумачи идеје у књижевно-уметничком тексту, аргументује их позивајући се на текст.

 

 

8. Методе рада: дијалошка, текстуална метода, метода писаних радова, компаративна метода, аналитичко-синтетичка метода
9. Облици рада: фронтални, индивидуални, групни
10. Потребна опрема / услови / наставна средства за реализацију часа Видео пројектор, рачунар, бела табла, презентација,  синтисајзер,  звучници, уџбеник, свеска, фломастер,
Корелација Од играчке до рачунара, Ликовна култура, Музичка култура
11. Дигитални образовни материјали / дигитални уџбеници коришћени за реализацију часа POWER POINT PREZENTACIJE

 

Линкови са GOOGLE DRAJVA:

 

https://drive.google.com/file/d/1h4kxYVWKszNEJ5YEXqHTLUSECrCQENYw/view?usp=sharing

КВИЗ ПРЕЗЕНТАЦИЈА (PPTX) – ауторско дело ученика користећи савете учитеља

 

https://drive.google.com/file/d/1zhU1U33qItu0bPdID7x3AMHXIvrHBz1c/view?pli=1

„Дружење“ – ауторска песма одељења IV3

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCxftp9A85yW_R1qpvTzPWs7f9MhSxyZEC_zdaq7BkDmV9lg/viewform

GOOGLE УПИТНИК – креирао учитељ

  Планиране активности наставника Планиране активности ученика
12.1. Уводни део часа

 

ТОК ЧАСА

 

Певање ауторске песме IV3 «Дружење» са ученицима.

 

 

Учитељ разговара са ученицима о томе коме се они диве и због чега.

 

 

 

Ученици у уводном делу часа певају ауторску песму „Дружење“, а затим изражајно читају причу.

 

12.2. Средишњи део часа Истицање циља часа: Данас читамо текст Бранислава Црнчевића, Босоноги и небо.

Учитељ пише наслов на табли.

Подаци о писцу: Учитељ упознаје ученике са биографијом Бранислава Црнчевића.

Бранислав Брана Црнчевић (Ковачица, 8. фебруар 1933 – Београд, 14. април 2011) био је српски књижевник, афористичар, новинар, сценариста и политичар. Током своје дуге каријере писао је литературу за децу, романе, афоризме, приче, телевизијске драме, песме… Црнчевићева дела су осећајна, једноставна и бајковита, што га препоручује како деци, тако и одраслим читаоцима. За грађу својих дела он узима стварне, разигране, али и тужне слике живота. Књижевној теми приступа анегдотски, са становишта хумора и фине ироније.

Читање текста: Учитељ изражајно чита текст.

 

Разговор о доживљају: Шта је занимљиво у овом тексту?

Истраживачко читање: Ученици читају текст у себи са задатком да издвоје мање познате речи и изразе. Ученици говоре речи које су издвојили приликом истраживачког читања. Учитељ те речи записује на табли. Ученици се наводе да у ширем контексту објасне значење одређене речи. Може се проверити значење и у Читанци 4.

рогобатне – нескладне, накарадне, неправилне

Анализа текста по методичко-дидактичкој апаратури из Читанке 4, стр. 75–79. Ученици су подељени у групе и свака одговара на одређени број питања из КВИЗ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ.

Задаци за групни рад кроз КВИЗ – ПРЕЗЕНТАЦИЈУ:

Ко је главни јунак приче?

Ко је приповедач у причи Босоноги и небо?

Чиме је све Босоноги изненадио дечаке?

Наведите догађаје оним редоследом како су исприповедани у причи.

 

Шта се на основу изгледа Босоногог и његовог надимка може закључити, у каквим он животним условима живи?

 

Шта би било да деца нису веровала Босоногом, да су му се ругала и да су га одбацивала?

Како би се он осећао?

Смисли и напиши како су другови могли да помогну Босоногом и да му олакшају тежак живот.

Шта о Босоногом мисле одрасли, а шта деца?

Како Босоногог доживљавају деца?

Зашто су деца веровала Босоногом?

По којим се особинама Босоноги разликује од остале деце из приче?

Где све у причи откривамо маштовитост Босоногог?

Смисли и напиши којих би се игара играо са Босоногим.

Искажи својим речима поруку.

Самосталан рад ученика одвија се кроз изражајно читање и издвајање целина.

 

 

 

 

Препричавају је по деловима.

Анализирају главне и споредне  ликове, проналазе поступке индивидуализације ликова.

Уочавају фабулу, приповедање у трећем лицу, тему приче.

Деле се на шест група (две групе имају идентичан задатак); на табли је записан наслов: ПИШЕМО, СТВАРАМО, МАШТАМО

 

 

Свака група саслуша  задатак презентован у КВИЗУ:

https://drive.google.com/file/d/1h4kxYVWKszNEJ5YEXqHTLUSECrCQENYw/view?usp=sharing

 

 

Група  ученика која не да тачан одговор, препушта питање следећој групи.  На крају КВИЗА сабирају се бодови освојени током такмичења.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици процењују и анализирају задатке.

Гласање се спроводи на два начина –оцене разреда. Укупан број бодова доноси редослед победника.

 

 

 

КВИЗ ПРЕЗЕНТАЦИЈА (PPTX) – ауторско дело ученика користећи савете учитеља.

https://drive.google.com/file/d/1h4kxYVWKszNEJ5YEXqHTLUSECrCQENYw/view?usp=sharing

 

 

 

12.3. Завршни део часа Ученици цртају омиљени део приче.

 

Домаћи задатак: Ученици треба да ураде задатке – онлајн тест послат у Гугл учионици и да пошаљу решења.

 

Изглед табле:

Бранислав Црнчевић, Босоноги и небо

 

https://drive.google.com/file/d/1LGMnVGYUphi-dgVfa3mPD5WETe8XaNtp/view?usp=sharing

 

Ученици уочавају у тексту: нарацију, дескрипцију, дијалог, глаголска времена.

Анализирају симболику наслова. Предлажу нови наслов.

Дају предлоге на који би начин они ликовно представили главног јунака.

Предлажу како би урадили костимографију за филм о Босоногом. Певају ауторску песму „Дружење“.

https://drive.google.com/file/d/1zhU1U33qItu0bPdID7x3AMHXIvrHBz1c/view?pli=1

„Дружење“ – ауторска песма одељења IV3

 

 

Уочавају поуке приче.

 

Maштом и дружењем остварујемо своје снове.

 

13. Линкови

•  ка презентацији уколико је она урађена у онлајн алату

•  ка дигиталном образовном садржају уколико је доступан на интернету

•  ка свим осталим онлајн садржајима који дају увид у припрему за час и његову реализацију

•  POWER POINT PREZENTACIJE

•  Линкови са GOOGLE DRAJVA:

•       https://drive.google.com/file/d/1h4kxYVWKszNEJ5YEXqHTLUSECrCQENYw/view?usp=sharing

КВИЗ ПРЕЗЕНТАЦИЈА (PPTX) – ауторско дело ученика користећи савете учитеља

 

https://drive.google.com/file/d/1zhU1U33qItu0bPdID7x3AMHXIvrHBz1c/view?pli=1

•  „Дружење“ – ауторска песма одељења IV3

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCxftp9A85yW_R1qpvTzPWs7f9MhSxyZEC_zdaq7BkDmV9lg/viewform

GOOGLE УПИТНИК – креирао учитељ

14. Начини провере остварености исхода Ученици у Гугл учионици добијају тест који решавају, шаљу учитељу и добијају повратну информацију путем мејла.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCxftp9A85yW_R1qpvTzPWs7f9MhSxyZEC_zdaq7BkDmV9lg/viewform

GOOGLE УПИТНИК – креирао учитељ

 

Извештај о оствареним исходима је објављен у прилогу.

 

 

 

Прилог: Остварени исходи

·         https://docs.google.com/forms/d/1Hgl4Zr_blAfRK-t7bLxJ9FJ7tPUX4cLs0WS_LRgmSXg/edit#responses

15. Оквир за преиспитивање оствареног часа:

• планирани начини провере остварености исхода;

• избор активности;

• одступања/потешкоће приликом остваривања планираног. Шта бих  променио/ла, другачије урадио/ла?

 

Ученици у Гугл учионици добијају тест који решавају, шаљу учитељу и добијају повратну информацију путем мејла. Извештај о оствареним исходима је објављен у прилогу.

 

Прилог: Остварени исходи

 

·         АНАЛИЗА ОНЛАЈН ТЕСТА

·         https://docs.google.com/forms/d/1Hgl4Zr_blAfRK-t7bLxJ9FJ7tPUX4cLs0WS_LRgmSXg/edit#responses

 

 

 

·

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализом дијаграма установљено да су ученици (85%) остварили наведене исходе:

 

 

Одређује основну тему текста;

Разуме дословно значење текста;

Процењује садржај текста на основу задатог критеријума:  да ли му се допада, да ли му је занимљив; да ли постоји сличност између ликова и ситуација из текста и особа и ситуација које су му познате; издваја речи које су му непознате;

Одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у књижевно-уметничком тексту.

Одређује време и место дешавања радње у књижевно-уметничком тексту;

Чита текст природно, поштујући интонацију реченице; уме да одреди на ком месту у тексту је пауза, место логичког акцента; који део текста треба прочитати брже, а који спорије;

 

Потешкоће приликом остваривања планираног: Три ученика нису послала решен тест услед недостатка техничких услова.

 

 

Стандарди постигнућа:  

 

Образовни стандарди:

1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста;

1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста;

1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста;

1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада, да ли му је занимљив; да ли постоји сличност између ликова и ситуација из текста и особа и ситуација које су му познате; издваја речи које су му непознате;

1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у књижевноуметничком тексту;

1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту;

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди на ком месту у тексту је пауза, место логичког акцента; који део текста треба прочитати брже, а који спорије;

1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту;

 

 

1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену;

1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни;

1СЈ.2.2.10. вреднује примереност илустрација које прате текст; наводи разлоге за избор одређене илустрације;

1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова и односе међу ликовима у књижевноуметничком тексту;

1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и дијалога;

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације из различитих делова дужег текста;

1СЈ.3.2.4. изводи сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста који их поткрепљују; резимира наративни текст;

1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. објашњава зашто је лик поступио на одређен начин или вреднује крај приче у односу на своја предвиђања током читања текста или износи свој став о догађајима из текста);

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту;

1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се на текст.

 

 

 

Литература за наставнике:

 

Одељењски сајт: http://skolskisajt.in.rs/

Одељењски блог: https://dejanoviskolarci.wordpress.com/

 

Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.

 

 

Литература за ученике:

 

МАША И РАША, РЕЧИ ЧАРОБНИЦЕ, Читанка за четврти разред основне школе, Klett, 2020

Наставни листови за српски језик, четврти разред, Klett, 2020

Одељењски сајт: http://skolskisajt.in.rs/

Одељењски блог: https://dejanoviskolarci.wordpress.com/

 

 

КОНТАКТ:  

У случају немогућности отварања  линкова послати поруку на: dejanibIV@gmail.com  ,

dejanib2012@gmail.com  или тел. 060 6005226.

 

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН