ЗА РОДИТЕЉЕ

Мале тајне добрих родитеља

10 КОРИСНИХ САВЕТА ЗА РОДИТЕЉЕ

Роди­тељи се често питају како је нај­боље одго­јити дете и нау­чити га шта је добро, а шта не, како детету обја­снити која је храна здрава, када и да ли му давати џепа­рац…. Ево пар јед­но­став­них три­кова за сваки дан. При­родно је да сви роди­тељи желе да њихово дете буде здраво и срећно и да одра­сте у здраву и задо­вољну особу. Ови јед­но­ставни савети ће вам помоћи у томе.

1. Будите добар узор!

Ово је најва­жнији савет, који треба увек имати на уму! Не можете оче­ки­вати да ваше дете једе здраво, ако ви ста­лно једете нездраву храну. Иста ствар важи и за актив­но­сти током сло­бод­ног времена.

2. Актив­но­сти

Деци тре­бају актив­но­сти. Чак и кад су сасвим мала, треба им кре­тање и вежба за разви­јање мишића, лакши и чвр­шћи сан. А и ви ћете лакше спа­вати кад ваш анђео спава.

Што су ста­рија, деца више воле да гле­дају ТВ или се играју на компју­теру. Зато им ви будите узор и живите актив­нији живот. Кад дете буде довољно старо, пустите га да само иза­бере спорт који га највише занима. Уз добро­бит за тело, спорт је добар и за дух јер ће током спорт­ских актив­но­сти ваше дете имати соци­ја­лни кон­такт са вршњацима.

3. Џепа­рац

Можда вам се чини да ћете њиме само раз­ма­зити дете, али није тако. Џепа­рац дете учи вред­но­сти новца и мате­ри­ја­лних ствари. Помоћу њега ће нау­чити и да не може увек да добије све што жели и зашто.

Џепа­рац не би тре­бао да буде пове­зан са казнама или награ­дама. Одре­дите неку своту и дајте је детету у редов­ним вре­мен­ским раз­ма­цима – јед­ном недељно, а кад дете мало пора­сте, јед­ном месечно. Питате се кад почети са џепар­цем? Стру­чњаци пре­по­ру­чују да поч­нете кад дете крене у школу.

4. Здрава исхрана

Ако ваше дете одбија да једе поврће и воће, погле­дајте какву храну сами једете. Ако сами кон­зу­ми­рате ‘зелено’, и дете ће нај­че­шће пра­тити ваш пример.

За сваки слу­чај, нудимо вам јед­но­ста­ван трик који може да помогне. Ако ваше дете жели да једе чоко­ладу, нека пре ње поједе неко воће. Тако ће добити потребне вита­мине, али и поје­сти мање чоколаде.

5. Када је доста хране?

Слу­шајте своје дете кад каже да више није гладно. Пуно роди­теља тера децу да поједу све што имају на тањиру. То је погрешно!

Ако роди­тељи терају дете да једе, оно ће често поје­сти више него што му је заправо потребно. Након неког вре­мена, деца неће више знати да ослу­шкују своје тело, које им говори да више нису гладна, а то касније може дове­сти до про­блема са гојазношћу.

6. Довољно сна

Нека ваше дете спава нај­мање 8 сати сваке ноћи. Истра­жи­вања пока­зују да деца у основ­ној школи која спа­вају мање од 8 сати – имају јед­наке моделе пона­шања и реа­го­вања као 4-годишњаци током днев­них актив­но­сти. Уз то, кад дете пре­мало спава, тело почиње да лучи хор­мон кор­ти­зон који потиче скла­ди­штење масти. Зато деца која мало спа­вају могу бити скло­нија дебљању.

7. Немојте игно­ри­сати и избе­га­вати одре­ђене теме

Ако децу нешто занима, дајте им одго­вор на питања. Игно­ри­сање питања или про­блема га неће укло­нити. Деца ће сва­како наћи сопствено тума­чење, које може бити тота­лно искривљено.

Немојте забо­ра­вити да се све више деце од све рани­јег узра­ста служи компју­те­рима, а на Интер­нету или од вршњака ће сигурно добити инфор­ма­ције. Питање је само какве…

8. Не пла­ћајте деци

Пуно роди­теља на неки начин награ­ђује децу која помажу око кућ­них послова или да би нешто ура­дила. Ако ово радите, дете ће нау­чити да ће добити награду за било какав рад или труд, а то на жалост баш и није тако у животу, зар не?

9. Немојте забо­ра­вити ни да под­сти­чете дете

Треба увек да под­сти­чете само­ста­лност свог детета и да га охра­бру­јете у сти­цању нових при­ја­теља. На тај ће се начин лакше укло­пити у дру­штво и неће имати про­блема током одрастања.

10. Про­во­дите више вре­мена напољу са сво­јим дететом

Зашто је добро за Ваше дете да про­води време напољу?

Да ли се сећате свог дети­њства? Били сте напољу од јутра до мрака, пого­тово у ово доба године када је време савр­шено за играње.
Жмурке, узмеђу две ватре, баскет, фуд­бал, вожња бици­кла… ово су само неке од актив­но­сти које сте имали напољу… и нико није могао да Вас “утера” у кућу док не падне мрак.
Сада су се ствари пот­пуно про­ме­ниле! Сада свако дете, у про­секу, про­веде 4 и по сата дневно пред теле­ви­зо­ром, видео играма или мони­то­ром. Због ова­квог садр­жаја многа деца немају пред­ставу о томе шта значи играти се напољу.
Шта деца губе тиме што не излазе напоље да се играју?
На жалост деца која не про­воде довољно вре­мена са дру­гом децом немају разви­јену кому­ни­ка­цију, вер­ба­лно су сла­бији и самњена им је спо­соб­ност брзог и лаког реша­вања проблема.

ГРЕШАКА У ПОДИЗАЊУ ДЕЦЕ

Гре­шка број 1: Игно­ри­сање очигледног.

Када дете одјед­ном дра­стично мења пона­шање или навике, ми јед­но­ставно не можемо то да при­хва­тимо као нешто уоби­ча­јено. Наравно, ако стварно веру­јете да постоји неки озбиљ­нији про­блем, учи­ните нешто пре него буде прекасно.

Гре­шка број 2: Пре­да­вање уме­сто разговора.

Ако желите да ваше дете изра­сте у одго­ворну особу која може сама да доноси одлуке, морате нау­чити и да га подр­жите у томе. Зато је често лакше рећи му шта би тре­бало учи­нити, уме­сто пора­зго­ва­рати о могућ­но­стима и пока­зати како ода­брати прави пут.

Гре­шка број 3: Не испу­ња­вате обе­ћања о казнама.

Морате поста­вити гра­нице које ваше дете мора да поштује и дати му до знања да ће ако их пређе сно­сити после­дице. Уче­њем детета да су пра­вила непо­требна, нисте му учи­нили услугу, напро­тив… Учи­ни­ћете да се пона­шају како год и кад год желе.

Гре­шка број 4: Нере­а­лно поста­вљање циљева.

Важан део одра­стања је и учење да поста­вимо себи циљеве и напра­вимо пла­нове како их оства­рити. Ваш зада­так у овоме је да охра­брите и помог­нете детету да начини своје циљеве могу­ћим и остваривим.

Гре­шка број 5: Оче­ку­јете само пози­тивне резултате.

Ми често пре­више оче­ку­јемо од наше деце, али их и недо­вољно хва­лимо за оно што су пости­гли, а са друге стране ста­лно кри­ти­ку­јемо лоше ствари.

Гре­шка број 6: Обра­зо­вање није туђ проблем.

Велики број роди­теља оче­кује од школе да децу учи, али и да их одврати од опа­сно­сти попут дроге, алко­хола и сл. Погре­шно! Темељ васпи­тања детета је кућа, а школа може бити само подр­шка у томе.

Гре­шка број 7: Прет­по­ставка да добре оцене значе да је и све остало у реду.

Добре оцене нису ништа друго сем доказа успеха у учењу. Ако ваше дете зна да га нећете пре­те­рано кон­тро­ли­сати ако има добре оцене, лако се може дове­сти у про­блеме друге врсте.

Гре­шка број 8: Игно­ри­сање потребе да одво­јите време за породицу.

У савре­ме­ном начину живота, поне­кад је тешко сва­ког дана одво­јити сат или два за поро­дицу. Али јед­но­ставно морамо то чинити!

Гре­шка број 9: Пре­брзо одустајање.

Деца непре­стано тести­рају роди­тељ­ско стрпљење. Они су врло ино­ва­тивни и у томе да нам оправ­дају своје посту­пке, што сигурно знате јако добро. Али ви треба да: истра­јете у свом мишљењу, будете доследни, и чувате свој ауторитет.

Гре­шка број 10: Изра­жа­вање гађења над модер­ном децом.

Нор­ма­лно је да упо­ре­дите своје дете са собом када сте били у тим годи­нама. Но, дана­шња деца се разли­кују много од оних у ваше време. Разу­мите то и при­хва­тите промене.

ЛАЗАР ДИНИЋ

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН